Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje

Projekto svetainė

Kuriame-Lietuvos-ateiti-2014_2020_Lt

Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje

Projekto tikslas ir rezultatai

Produktyvumo augimas užtikrina tvarų ekonominį augimą, tačiau yra svarbu suderinti produktyvumo augimo ir klimato kaitos švelninimo tikslų siekimą. Dėl to, norint pateikti tinkamas rekomendacijas įrodymais paremtai politikai, yra svarbu į produktyvumo matavimą ir matus įtraukti tvarumo koncepcijos principus. Be to, produktyvumo ir tvarumo augimo tikslai įtvirtinti ir kitose strategijose, pvz., Bendrojoje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) ir JT vystymosi darbotvarkėje po 2015 m. Tyrimo tikslas – sukurti kiekybinę sistemą Lietuvos ūkininkų ūkių (galimų) struktūrinių pokyčių poveikio produktyvumui (ir anglies emisijos produktyvumui) visapusiškai analizei, sujungiant veiklos analizės ir tvarios plėtros prieigas, taip skatinant LAEI tyrėjų tinklaveikos ir tyrimų kokybės didinimą. Atliekant aukšto tarptautinio lygio mokslinį tyrimą bus rengiamos mokslo publikacijos, dalyvaujama mokslo renginiuose, organizuojami mokslo renginiai.

Projekto finansavimas

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projekto trukmė

2017–2021 m.